LEGISLATIVA

Co musí Vaše společnost v oblasti bezpečnosti práce zajistit?

 • Zajistit povinnou roční PREVENTIVNÍ KONTROLU BOZP na pracovišti – minimálně 1x ročně.
 • Zajistit ŠKOLENÍ bezpečnosti a ochrany zdraví při práci – zaměstnanci, vedoucí zaměstnanci, řidiči referentských vozidel, seznámení s místními riziky a další.
 • Vybavit zaměstnance vhodnými OSOBNÍMI OCHRANNÝMI PRACOVNÍMI PROSTŘEDKY (OOPP).
 • Preventivně PŘEDCHÁZET PRACOVNÍM ÚRAZŮM, v případě jejich vzniku je řešit.
 • Zpracovat ANALÝZU RIZIKA pracovní činnosti popř. prostředí, ve kterém se vaši zaměstnanci pohybují.
 • Mít zpracovanou DOKUMENTACI BOZP podle místních podmínek ve Vaší společnosti a AKTUALIZOVAT ji min. 1xročně.
 • Zajistit realizaci základního BEZPEČNOSTNÍHO ZNAČENÍ.
 • Vybavit prostory LÉKÁRNIČKOU PRVNÍ POMOCI.
 • Provádět PRAVIDELNÉ REVIZE vyhrazených technických zařízení (VTZ – elektrická, plynová, zdvihací, tlaková), elektrických spotřebičů, hromosvodů apod.
 • ÚČASTNIT SE a pomáhat PŘI KONTROLÁCH OIP (oblastní inspektorát práce)
 • Mít SMLUVNÍHO LÉKAŘE atd.

Co musíte zajistit v oblasti požární ochrany?

 • Zařadit svou ČINNOST DO POŽÁRNÍHO NEBEZPEČÍ.
 • Vést si a pravidelně aktualizovat DOKUMENTACI POŽÁRNÍ OCHRANY (požární řády, evakuační plány, řády ohlašovny požáru, tématické plány atd.)
 • Vést POŽÁRNÍ KNIHU.
 • Mít vypracované POPLACHOVÉ SMĚRNICE.
 • Provádět PREVENTIVNÍ POŽÁRNÍ PROHLÍDKY.
 • Mít přehled a provádět REVIZE PROSTŘEDKŮ POŽÁRNÍ OCHRANY.